Imprezy masowe – na co zwrócić uwagę

Życie bez imprez, niezależnie czy mniejszych, czy większych, okazałoby się o wiele bardziej ubogie. Ze wszystkich imprez największą popularnością cieszą się zawsze imprezy masowe. Organizuje się ich multum w każdej wielkiej metropolii. O wysokiej randzie imprez masowych świadczy chociażby fakt, że posiadają swoją ustawę. To Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych pochodząca z 2009 roku. Reguluje ona przepisy dotyczące zasad postępowania koniecznych do zorganizowania imprez masowych, warunków i bezpieczeństwa imprez masowych, zasad i trybu wydawania zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych, zasad gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych oraz zasad odpowiedzialności organizatorów za szkody wyrządzone w związku ze zorganizowaniem imprez masowych. Zastanawiając się na co zwrócić uwagę w czasie uczestnictwa na imprezach masowych, najlepiej przeanalizować rozdział poświęcony bezpieczeństwu z powyższej ustawy.

Pojęcie oraz klasyfikacja imprez masowych

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych za imprezę masową uznaje imprezę artystyczno-rozrywkową lub sportową, w tym mecz. Nie uznaje za nie natomiast imprez w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, obiektach sakralnych, galeriach sztuki i tym podobnych instytucjach. Nie uznaje się za nie również imprez w szkołach, ośrodkach oświaty i zakładach pracy, jak też w innych miejscach, gdzie jakaś szkoła, ośrodek oświaty, czy zakład pracy organizuje imprezę dla zamkniętego grona.

Impreza masowa artystyczno-rozrywkowa to impreza o charakterze artystycznym lub rozrywkowym, ewentualnie w formie publicznego pokazu telewizyjnego na ekranie lub urządzeniu pozwalającym uzyskać obraz przekątnej długości od 3 metrów. Impreza masowa sportowa to impreza o charakterze sportowym, która prezentuje współzawodnictwo sportowe lub promuje aktywność fizyczną. Impreza masowa artystyczno-rozrywkowa oraz impreza masowa sportowa odbywają się na stadionie lub w innym obiekcie, który nie pełni funkcji budynku – na przykład we Wrocławiu organizacją imprez masowych zajmuje się Zespół FM PRO.

Bezpieczeństwo imprez masowych – dla organizatora

Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania odpowiada jej organizator. Powinien on spełnić wymogi w czterech zakresach. Po pierwsze zapewnić bezpieczeństwo osobom uczestniczącym w imprezie. Po drugie zapewnić ochronę porządku publicznego. Po trzecie zapewnić bezpieczeństwo pod względem medycznym. Po czwarte zapewnić odpowiedni stan techniczny obiektów budowlanych oraz instalacji i urządzeń technicznych, zwłaszcza jeśli chodzi instalacje i urządzenia przeciwpożarowe i sanitarne. W pewnych aspektach bezpieczeństwa imprezy masowej odpowiadają również takie osoby jak wójt, burmistrz, prezydent miasta, wojewoda, policja, straż pożarna, ochrona, służba zdrowia i inne służby, a wytyczne stawia minister właściwy do spraw zdrowia.

Organizator dla ogólnego bezpieczeństwa powinien zadbać o szczegóły i zapewnić kilka rzeczy. Spełnić wymogi określone w przepisach prawa budowlanego, prawa sanitarnego i prawa przeciwpożarowego. Zadbać o udział służb porządkowych w postaci policji, ochrony, straży miejskiej. Zapewnić pomoc medyczną i zaplecze sanitarne. Wyznaczyć drogi ewakuacyjne i drogi umożliwiające dojazd pojazdom służb ratowniczych i mundurowych. Stworzyć warunki do zorganizowania łączności między jednostkami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy. Przygotować sprzęt ratowniczy i gaśniczy, a także środki gaśnicze. Wydzielić specjalne pomieszczenia dla osób kierującymi imprezą masową i dbającymi o bezpieczeństwo na niej. Organizator może odmówić wejścia na imprezę osobom, które znajdują się w bazie danych lub obejmuje je zakaz klubowy. Ponadto organizator musi utrwalać przebieg imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Bezpieczeństwo imprez masowych – dla specjalistycznych organów

Wojewódzki zespół interdyscyplinarny do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, powołuje wojewoda jako organ pomocniczy w zakresie wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem imprez masowych. Zespołowi przewodniczy wojewoda, w jego skład wchodzą komendant wojewódzki Policji, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej. Ponadto do obrad na temat danej imprezy masowej można zaprosić osoby związane z daną dziedziną. Wojewódzki zespół interdyscyplinarny do spraw bezpieczeństwa imprez masowych wspomaga realizację i bezpieczeństwo imprez masowych, a robi to poprzez analizę zagrożeń związanych z organizacją imprez masowych, analizę i ocenę działań podejmowanych przez organizatorów, umożliwienie przekazywania informacji o zagrożeniach związanych z imprezami masowymi, wspieranie programów poprawiających stan bezpieczeństwa imprez masowych oraz podejmowanie innych inicjatyw zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa imprez masowych.

Bezpieczeństwo imprez masowych – dla uczestników

Nad bezpieczeństwem imprez masowych czuwa organizator i pomagające mu służby. Sami uczestnicy imprezy masowej mogą jednak bardzo pomóc w zachowaniu bezpieczeństwa. Wystarczy, aby zachowywały się w odpowiedni sposób, nie narażając siebie i innych osób. W tym celu należy przestrzegać postanowień regulaminu obiektu lub terenu, w którym odbywa się impreza masowa. Ponadto zabrania się wnosić jakąkolwiek broń oraz jakiekolwiek materiały łatwopalne, czy wybuchowe. Nie wolno też wnosić i spożywać alkoholu. Ewentualnie przy imprezach typowo alkoholowych można spożywać alkohol, ale  tylko w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach.

 

Patryk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *